Köpvillkor

Köpvillkor

SAFETY FIRST
Snödroppsgatan 15
52130 Falköping
Orgnr: 8202235977

 

Köpvillkor Privatperson 

 

Beställning:

En beställning hos SAFETY FIRST är genomförd i det ögonblick du bekräftar köpet och erhåller en orderbekräftelse från oss. Om du inte erhåller en orderbekräftelse bör du kontakta oss på info@Safety1.se eller telefon 0709845610 för att kontrollera att din beställning har mottagits av oss.

 

Fraktkostnad:

Fraktkostnaden utgår från vikt och volym enligt gällande prislista hos DHL.
Paket till Dhl Service point kostar 79 kr och det är fri frakt om ordersumman överstiger 1000kr

Leveransvillkor:

Leverans sker via DHL eller DHL Service Point. Ange mobilnr i kassan för att få SMS-avisering om ordern ska skickas med DHL Service Point och hämtas ut vid närmsta uthämtningsställe.

SAFETY FIRST levererar endast inom Europa.
Önskar leverans utanför Europa, kontakta oss på info@safety1.se

Droppshipping: Safety first samarbetar med Ergo Holds och Crux.se. När en vara beställs från någon av våra samarbetspartner delar Safety first endast ut den information som krävs för att skicka produkten. Det vi delar ut är: namn, adress, telefon och mailadress.

Betalning görs som vanligt till Safety first och dessa uppgifter delas inte med våra samarbetspartners.

 

Leveranstid:

Orderns behandlingstid är oftast 2-3 dagar. Om en beställningsvara har beställts är leveranstiden längre. Se tider på vår sida Leveranstider.  När ordern har skickats från SAFETY FIRST är leveranstiden oftast 1-2 vardagar.

Betalningsvillkor:

Klarna checkout och Shopify Pay används av konsumenter vid köp hos Safety First.

För fullständig betalningsvillkor, besök Shopify Pay och Klarnas hemsida.  

 

Garanti:

SAFETY FIRST tillämpar de garantier som tillverkarna av produkterna ställer ut. Garanti gäller mot fabrikationsfel och ej normalt slitage. Garantin gäller ifrån datum för köpet och kvitto skall bifogas vid ett garantiärende.

 

Prisinformation:

 Priset för produkterna anges i orderbekräftelsen. SAFETY FIRST reserverar sig för eventuella tryckfel.

För det fall SAFETY FIRST drabbas av ökade kostnader till följd av tullavgifter, skatter och/eller andra offentliga avgifter eller pålagor, har SAFETY FIRST rätt att justera priset för produkterna i motsvarande mån.

Vi reserverar oss för tekniska fel kring saldo och priser, skulle du mot förmodan lägga en produkt för 0 kr i din order kommer du att bli kontaktad efter att beställningen är genomförd med korrekt prisuppgift.

 

Returer:

Som konsument har du alltid 30 dagars ångerrätt och bytesrätt när du handlar hos oss. Det innebär att du kan returnera varorna inom 30 dagar från att du mottagit ditt paket. Returer är endast giltigt vid obruten förpackning.

På följesedeln ni fått skickad till den mail ni angav vid köpet finns också information om hur ni returnerar en vara. Returen begär ni själva genom att logga in på ert kundkonto och väljer den order returen gäller.

Du som kund står för returfrakten på 99kr ink. moms vid utnyttjande av ångerrätt eller byte. Frakten och returfrakten dras av från varuvärdet vid återbetalningen som sker när returen har levererats till SAFETY FIRST. 

Reklamation

Reklamationen begär ni själva genom att logga in på ert kundkonto och väljer den order reklamationen gäller för. Safety first står för returfrakten vid ett reklamationsärende.
OBS!! Verktyget för att returnera en vara är ännu inte helt färdigutvecklat. Därför kommer det framstå som att ni får betala frakten för reklamationer, men denna kostnad står Safety first för.

Återbetalning

Vid mottagen leverans av returer och reklamationer krediterar Safety First er betalning hos Klarna eller annan vald betalningsleverantör.

Ej uthämtat paket:

I fall där paket inte hämtas ut på uthämtningsstället debiteras SAFETY FIRST en avgift av våra leveranspartners för frakt till uthämtningsstället och tillbaka, samt en administrativ avgift. För denna kostnad, samt administrativa kostnader för den hantering detta orsakar SAFETY FIRST, debiterar vi kunden 300kr ink moms per outhämtat paket. Det är därför alltid billigare och bättre att hämta ut paketet och skicka tillbaka det till oss om man inte önskar varan/varorna.

 

 

Köpvillkor Företag

 

 1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid köp av produkter ("Produkterna") från SAFETY FIRST (”SAFETY FIRST”).  Avtalet mellan SAFETY FIRST och Köparen benämns fortsättningsvis "Avtalet".

1.2 Parterna kan ha träffat separata avtal med avvikande bestämmelser i förhållande till dessa villkor. Vid sådan konflikt skall sådana separata avtal ges företräde framför dessa villkor.

1.3 Samtliga priser i Avtalet och dessa villkor anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt, såvida inte annat anges.

 

 1. Kreditupplysning

2.1 SAFETY FIRST har rätt att inhämta kreditupplysning avseende Köparen. Om det mot bakgrund av resultatet kan antas att Köparen inte kommer att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot SAFETY FIRST har SAFETY FIRST rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

2.2 Istället för att säga upp avtalet får SAFETY FIRST kräva att Köparen ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter. Om Köparen vägrar detta har SAFETY FIRST rätt att neka leverans eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

 

 1. Fraktkostnader m.m.

3.1 SAFETY FIRST skall ombesörja transporten av Produkterna. Det sker via DHL paket  eller motsvarande till den adress som angivits i orderbekräftelsen. Vid leveranser över 35 kg levereras Produkterna med bilfrakt.

3.2 Frakt betalas av Köparen i enlighet med DHLs vid var tid gällande prislista:

3.3 Köparen kan efter överenskommelse med SAFETY FIRST själv hämta godset vid SAFETY FIRST:s lager (adress: Snödroppsgatan 15, 52130 Falköping).

 

 1. Leveranstid m.m.

4.1 Produkterna skall levereras vid den tidpunkt som överenskommits mellan parterna. Leverans inom Sverige sker i normalfallet inom 1-3 arbetsdagar.

4.2 Leverans kan efter särskild överenskommelse ske snabbare via bud. Extra kostnader tillkommer i sådant fall.

[4.3 För grundorder eller beställningsorder från fabrik gäller leveranstider enligt tiderna på vår hemsida. .]

 

 1. Leveransförsening

5.1 Om leveransen av Produkterna försenas och SAFETY FIRST bär ansvaret för förseningen har Köparen rätt att häva Avtalet om förseningen överskrider en vecka. Köparen har därutöver inte rätt att göra några påföljder gällande på grund av leveransförsening. Köparen äger således inte rätt till ersättning, varken för direkt eller indirekt skada, som denne kan ha åsamkats till följd av den försenade leveransen.

 

 1. Pris och betalningsvillkor

6.1 Priset för Produkterna anges i ordererkännadet. SAFETY FIRST reserverar sig för eventuella tryckfel.

6.2 För det fall SAFETY FIRST drabbas av ökade kostnader till följd av tullavgifter, skatter och/eller andra offentliga avgifter eller pålagor, har SAFETY FIRST rätt att justera priset för Produkterna i motsvarande mån. Sådana justeringar kan även komma att omfatta redan lagda ordrar.

6.3 Betalning skall ske inom 20 dagar från fakturadatum för företag, kommuner och landsting inom 30 dagar. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Vid betalning mot pappersfaktura debiterar Safety first 29kr i administrativ avgift  

6.4 Vid betalningsdröjsmål överstigande tre (3) veckor har SAFETY FIRST rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet. Vid sådan hävning är Köparen skyldig att på egen bekostnad omedelbart återlämna eventuella levererade Produkter till SAFETY FIRST. För det fall Produkterna inte är i oskadat skick skall Köparen lämna skälig ersättning till SAFETY FIRST för försämringen.

6.5 Om det på goda grunder kan befaras att Köparen inte kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet inom den i punkt 6.4 ovan angivna fristen har SAFETY FIRST rätt att kräva fullgod säkerhet för betalningen. För det fall att Köparen underlåter att utan dröjsmål ställa sådan säkerhet har SAFETY FIRST rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan.

 

 1. Köparens kontraktsbrott

7.1 SAFETY FIRST har rätt att häva Avtalet för det fall Köparen gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott eller om det finns skälig anledning att anta att Köparen är på obestånd eller annars inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot SAFETY FIRST.

7.2 Oavsett om avtalet hävs eller inte är Köparen skyldig att ersätta SAFETY FIRST för den förlust som SAFETY FIRST drabbas av till följd av Köparens kontraktsbrott.

 

 1. Äganderättsförbehåll

8.1 Levererade Produkter förblir SAFETY FIRST:s egendom till dess att Produkterna till fullo betalats av Köparen. SAFETY FIRST förbehåller sig rätten att återta Produkterna för det fall Köparen inte erlagt full betalning.

8.2 Till dess äganderätten helt övergått till Köparen genom erlagd full betalning är denne skyldig att vårda Produkterna väl och inte sälja, ändra, vidareuthyra eller på annat sätt faktiskt eller rättsligt förfoga över Produkterna på sätt som äventyrar Produkternas värde eller SAFETY FIRST:s äganderätt.

8.3 Företag innehar ej rätten till att avbryta, returnera eller byta varor från det att ordern har skickats från SAFETY FIRST.  

 1. Ansvar för fel och reklamation

9.1 Väsentliga fel i Produkterna ska avhjälpas av SAFETY FIRST efter Köparens reklamation, förutsatt att reklamation skett skriftligen inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller Köparen fått kännedom om det. Reklamation skall ske till följande adress: SAFETY FIRST , Snödroppsgatan 15, 52130 Falköping. .

9.2 Avhjälpande ska ske inom skälig tid och på SAFETY FIRST:s bekostnad, frånsett i det fall som nämns i punkt 9.3 nedan. I stället för att avhjälpa felet får SAFETY FIRST leverera nya felfria Produkter. I sådant fall skall Köparen återsända de felaktiga Produkterna. SAFETY FIRST bär kostnaden för detta.

9.3 Om ett fel orsakats till följd av att Produkterna använts i strid med det avsedda ändamålet, medföljande instruktioner eller av vårdslöshet i övrigt från Köparens eller annans sida, är SAFETY FIRST inte skyldig att avhjälpa eller på annat sätt vidta åtgärder med anledning av det påstådda felet. Om det sedermera visar sig att SAFETY FIRST inte ansvarade för det påstådda felet skall Köparen ersätta SAFETY FIRST för alla kostnader som SAFETY FIRST haft i anledning av reklamationen och åtgärder till följd av denna.

9.4 Utöver för Produkterna särskilt gällande garantivillkor ansvarar SAFETY FIRST endast för fel som visar sig inom ett (1) år från den dag Produkterna levererades.

9.5 Om avhjälpande eller omleverans inte har skett inom skälig tid från reklamationen har Köparen rätt att häva avtalet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för Köparen och SAFETY FIRST insett eller bort inse detta.

9.6 Köparen har inte rätt att göra några andra påföljder än de som anges under denna punkt gällande mot SAFETY FIRST på grund av fel i Produkterna, med undantag för vad som stadgas i punkt 10 nedan.

 

 1. Produktansvar

10.1 SAFETY FIRST ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av Utrustningen endast om SAFETY FIRST gjort sig skyldig till vårdslöshet. Köparen skall hålla SAFETY FIRST skadeslös om SAFETY FIRST blir skyldig att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Köparen ansvarar.

10.2 Köparen skall utan dröjsmål underrätta SAFETY FIRST om alla skador orsakade av Produkterna som denne fått kännedom om.

10.3 Parterna åtar sig att var för sig upprätthålla en sedvanlig ansvarsförsäkring för sin verksamhet, innefattande produktskadeansvar.

 

 1. Garantier

11.1 SAFETY FIRST köper alla Produkter hos etablerade leverantörer. Vissa tillverkare lämnar garantier för sina produkter. Garantitiden gäller i sådana fall från den tidpunkt som Produkterna levererades.

11.2 Eventuella garantianspråk skall riktas mot respektive tillverkare.

 

 1. Ansvarsbegränsning

12.1 SAFETY FIRST är inte ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas Köparen. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte om SAFETY FIRST gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

12.2 Såvida inte SAFETY FIRST gjort sig skyldigt till uppsåt eller grov oaktsamhet är SAFETY FIRST:s totala skadeståndsansvar enligt detta Avtal begränsat till ett belopp motsvarande vad Köparen erlagt för de felaktiga Produkterna i fråga.

 

 1. Befrielsegrunder (force majeure)

13.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet skall ses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.

13.2 Part som åberopar befrielsegrund enligt punkten ovan skall utan dröjsmål underrätta motparten därom.

13.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

 

 1. Särskilda villkor

14.1 Flera av SAFETY FIRST:s leverantörer tillämpar särskilda villkor beträffande användandet av deras varumärke och handeln med deras Produkter. Råder osäkerhet om huruvida den verksamhet Köparen bedriver strider mot leverantörens villkor ska Köparen själv kontrollera dessa villkor med SAFETY FIRST och om så behövs ska särskilt avtal upprättas.

 

 1. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1 Svensk lag tillämpas på Avtalet och dessa villkor.

15.2 Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal, eller därur härflytande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat av Stockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla, såvida inte Institutet − med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde samt övriga omständigheter − bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedoms-institut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet även bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.